Privacy beleid

Hoe wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake persoonsgegevens

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website en/of de diensten van Online Department. Lees dit document zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten. Online Department doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Daarom streven wij ernaar om zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

Online Department B.V.
Maashaven Z.z. 2
3081 AE Rotterdam
010 – 8911051

info@onlinedepartment.nl

Nederlandse Kamer van Koophandel: 63435225

Verzamelde persoonsgegevens

Online Department verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij het gebruik van onze website, bij het doen van onderzoek (o.a. via online vragenlijsten), voor de uitvoering van onze overige dienstverlening en/of gegevens die u ons heeft verstrekt, tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, enz;
 • Betalingskaart of bankgegevens;
 • Andere informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (e-mail, online contactformulieren, andere correspondentie).
 • Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder toestemming van de ouders. Wij hebben ook niet de intentie om zogenaamde speciale categorieën van persoonsgegevens (zoals gezondheids- of medische gegevens) te verwerken, daarom vragen wij u ons dergelijke persoonsgegevens niet te verstrekken.

Doel en rechtsgrondslag

De gegevens die door Online Department worden verzameld, zullen enkel worden gebruikt om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, voor de uitvoering van een contract en om de prestaties van onze diensten te verbeteren.  In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Online Department verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Voor het verwerken van betalingen die u doet;
 • Om u te informeren over de wijzigingen die zijn doorgevoerd met betrekking tot onze diensten;
 • Om nieuwsbrieven te versturen;
 • Om onderzoek te doen, waaronder online vragenlijsten;
 • Om de gebruikerservaring te analyseren via eye-tracking voor onderzoeksdoeleinden en ten behoeve van evaluatie en verbetering van het aanbod van onze diensten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.
 • Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtsgrond van uw uitdrukkelijke toestemming of, indien nodig, voor de uitvoering van een overeenkomst of indien dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. Persoonsgegevens worden niet onderworpen aan besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (zoals profilering).

Termijn

Online Department bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de genoemde doeleinden te realiseren. Online Department bewaart uw gegevens voor een periode van 7 jaar. Wij zijn echter gehouden om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, omdat Online Department moet voldoen aan haar wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Online Department doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, heeft Online Department passende fysieke, technische en organisatorische procedures om de gegevens te beveiligen en te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan de pagina.

Beheer van uw persoonsgegevens

Er bestaat geen verplichting om uw persoonsgegevens aan Online Department te verstrekken. Zonder uw persoonsgegevens kan Online Department een overeenkomst niet nakomen.

Indien Online Department persoonsgegevens over u verwerkt, heeft u de volgende (privacy)rechten. Het recht op:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • tot rectificatie van uw persoonsgegevens
 • tot het wissen van uw persoonsgegevens
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken
 • tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven
 • op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens.
 • U kunt een verzoek tot uitoefening van uw privacyrechten sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart worden gemaakt. Dit is om uw privacy te beschermen. Online Department zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep doen op de rechter. Om een klacht in te dienen, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op de website van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt de informatie om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU verkrijgen op:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden

Online Department zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de diensten die wij verlenen, voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Online Department kan uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken.

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, zullen wij ervoor zorgen dat passende waarborgen worden geboden. Bijvoorbeeld door een passend beschermingsniveau te bieden in het kader van een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU dekt, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of met bedrijven die in de VS zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Aanpassingen of veranderingen in de loop van de tijd kunnen voor ons aanleiding zijn om de privacyverklaring verder te verbeteren. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring om er zeker van te zijn dat u kennis neemt van de laatste versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2019.